Kế hoạch Chương trình tổng thể phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh

Thứ ba, ngày 07-11-2023, 09:16| 817 lượt xem

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Kế hoạch số 242/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình tổng thể phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng:

Di tích được công nhận di tích quốc gia đặc biệt, di tích cấp quốc gia;  Di sản văn hóa phi vật thể được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận; di sản văn hóa phi vật thể có giá trị tiêu biểu hoặc nguy cơ mai một; Các thiết chế văn hóa, không gian văn hóa sáng tạo; đội tuyên truyền lưu động; các cơ sở, điểm vui chơi giải trí cho trẻ em.

Đội ngũ văn nghệ sĩ, đội ngũ trí thức, nhân lực quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực văn hóa; Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Nhiệm vụ và giải pháp:

Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về văn hóa, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về vị trí, vai trò của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Xây dựng các cơ chế, chính sách, nguồn kinh phí đầu tư cho phát triển văn hóa, các ngành công nghiệp văn hóa có tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Nghiên cứu, tham gia ý kiến góp ý đối với Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo.

Tiếp tục quan tâm chính sách đãi ngộ, tôn vinh tài năng và có nhiều cống hiến đối với đội ngũ văn nghệ sĩ, những người làm công tác văn hoá trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường truyền thông về vị trí, vai trò của văn hóa, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa, Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 và phát biểu quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021.

Bảo tồn, phát huy bền vững các giá trị văn hóa của dân tộc

Triển khai dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi và tôn tạo cho 01 di tích quốc gia đặc biệt có giá trị đang xuống cấp nghiêm trọng. Hỗ trợ chống xuống cấp, tu sửa cấp thiết khoảng 02 di tích cấp quốc gia.

Đẩy mạnh xây dựng hồ sơ khoa học các di sản văn hóa phi vật thể có giá trị tiêu biểu hoặc có nguy cơ mai một, cần được bảo vệ khẩn cấp để ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, di sản thế giới. Tích cực thực hện công tác sưu tầm tài liệu cổ, quý hiếm có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học. - Tăng cường tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu rộng rãi trong nước và quốc tế về Di sản văn hóa phi vật thể “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại 3 diện của nhân loại. Hỗ trợ các hoạt động truyền dạy, bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh có nguy cơ mai một.

Nghiên cứu, triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Phát triển các ứng dụng trải nghiệm thực tế ảo, nghiên cứu khai thác những giá trị về nghệ thuật truyền thống trong các kho dữ liệu đang có.

 Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa

Tăng cường năng lực cơ sở vật chất, hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, quan tâm đầu tư khu vui chơi, giải trí dành cho trẻ em tại các khu công nghiệp, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Nghiên cứu, nâng cao chất lượng hoạt động và đề xuất đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng hoạt động của Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao cấp huyện; thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở,… đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế tại tỉnh, đáp ứng nhu cầu tham gia hoạt động và hưởng thụ của nhân dân.

Xây dựng, triển khai Thư viện số tỉnh Tuyên Quang. Hoàn chỉnh hệ cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu Thư viện Việt Nam, tài nguyên thông tin mở và Trung tâm bảo quản tài nguyên thông tin số quốc gia, có khả năng liên thông với thư viện trong nước và nước ngoài.

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần, năng lực thẩm mỹ của nhân dân

Triển khai thực hiện hệ giá trị và chuẩn mực ứng xử văn hóa, con người Việt Nam; chuẩn mực về văn hóa trong công sở, của công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng; quy tắc ứng xử văn hóa, văn minh trong môi trường số, phù hợp với nền kinh tế số, xã hội số và công dân số giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Xây dựng và hỗ trợ phát triển không gian trải nghiệm sách đa phương tiện hiện đại phục vụ phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng tại thư viện cấp tỉnh, tủ sách cấp xã.

Nâng cao chất lượng hoạt động phòng trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa; thôn, tổ dân phố văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; gắn với việc“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động, sản xuất kinh doanh trong nhân dân.

Tăng cường hỗ trợ trang thiết bị cho các đội thông tin, tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện đảm bảo hoạt động hiệu quả, phù hợp trong tình hình mới.

Phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức và nguồn nhân lực quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học chất lượng cao trong lĩnh vực văn hóa

Nâng cao năng lực, xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản về văn hóa, nghệ thuật (biên kịch, lý luận và phê bình, thuộc các lĩnh vực: Điện ảnh, mỹ thuật, nghệ thuật biểu 4 diễn,...); cán bộ quản lý văn hóa đảm bảo phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đề xuất, quan tâm lựa chọn những văn nghệ sĩ, nghệ nhân, trí thức trẻ có năng lực, khả năng sáng tạo để đào tạo dài hạn, tham dự các khóa bồi dưỡng nâng cao ngắn hạn, dài hạn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phát triển các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam có giá trị cao về nghệ thuật và tư tưởng

Triển khai Chương trình sáng tác văn hóa, nghệ thuật Việt Nam trong 95 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng theo kế hoạch, nội dung phát động của Trung ương.

Phấn đấu thực hiện các công trình nghiên cứu lý luận, phê bình về văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh có chất lượng của tỉnh. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phổ biến, quảng bá tác phẩm văn hoc, nghệ thuật tiêu biểu viết về Tuyên Quang đến với bạn bè trong nước, quốc tế; phổ biến phim phục vụ đồng bào dân tộc, đồng bào sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Chú trọng đầu tư, phát triển công nghiệp văn hóa gắn với các không gian văn hóa sáng tạo thuộc các lĩnh vực trọng tâm, thế mạnh của tỉnh, như: Văn hóa, du lịch, quảng cáo, mỹ thuật, nhiếp ảnh,...

Chú trọng khai thác, sử dụng loại hình nghệ thuật đương đại, các tác phẩm nổi tiếng trong và ngoài nước; nghiên cứu, triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các chương trình biểu diễn phục vụ nhân dân (online).

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền, phổ biến phim, chú trọng phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh. Hằng năm, liên hệ, kết nối với các Đạo diễn, nhà biên kịch; công ty, doanh nghiệp, nhà sản xuất phim truyền hình, điện ảnh đến khảo sát, tìm bối cảnh để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, miền đất, con người và truyền thống văn hóa, lịch sử của Tuyên Quang “Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến” tới bạn bè trong nước và quốc tế thông qua điện ảnh.

Tăng cường kiểm tra, xử lý và kịp thời phát hiện các vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số và mạng internet.

Quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Tuyên Quang ra khu vực và thế giới

 Hỗ trợ các địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp tổ chức quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng số, mạng xã hội về văn hóa, con người, bản sắc văn hóa Tuyên Quang, tiềm năng và thế mạnh của địa phương tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Thường xuyên đăng cai, tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch; xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch quy mô khu vực và toàn quốc; hình thành và phát triển thương hiệu các sự kiện văn hóa, nghệ thuật; lễ hội đặc trưng, có chất lượng tại Tuyên Quang để giao lưu, trao đổi văn hóa với địa phương các nước trong khu vực và trên thế giới có quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh.

Phấn đấu xây dựng thương hiệu và nâng cao chất lượng tổ chức Lễ hội Thành Tuyên trở thành sự kiện văn hóa quy mô quốc tế.

Huy động nguồn lực và quản lý thực hiện Chương trình

Đa dạng hóa các nguồn lực để thực hiện Chương trình, trong đó ngân sách nhà nước đóng vai trò quan trọng và có ý nghĩa quyết định. Ưu tiên tập trung nguồn lực từ ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; có cơ chế huy động các nguồn lực xã hội khác, như: Nguồn lực về đất đai, nguồn nhân lực chất lượng cao,... bảo đảm phù hợp theo khả năng cân đối của ngân sách tỉnh theo từng năm.

Thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo nghệ thuật của thế hệ trẻ để tạo ra các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật phù hợp với yêu cầu, xu thế phát triển trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ, hiệu quả và kịp thời ngăn chặn, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm trong thực hiện Chương trình ở các cấp, các ngành.

Thực hiện công tác quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình phù hợp các quy định hiện hành, bảo đảm hiệu quả, lồng ghép với việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung.

PV

Thông báo khác