Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền Ðại hội MTTQ Việt Nam các cấp lần thứ X

Thứ tư, ngày 01-11-2023, 09:13| 171 lượt xem

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa triển khai Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền về Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029 nhằm thực hiện Kế hoạch số 794/KH-MTTW-BTT ngày 22/9/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ảnh minh họa

Theo đó, đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở với thời gian được chia làm 02 đợt. Từ  quý I  đến hết quý II năm 2024, cùng với thời gian tổ chức Đại hội MTTQ cấp xã và đại hội MTTQ cấp huyện, gồm: Xây dựng kế hoạch và triển khai các hình thức sinh hoạt trong Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên cùng cấp, cùng với sinh hoạt của tổ chức đảng (từ chi bộ trở lên), sinh hoạt cơ quan, công đoàn, các đoàn thể, các hội quần chúng và khu dân cư với các nội dung nêu trên, gắn với quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ từ cấp xã đến cấp tỉnh.

Tập trung tuyên truyền các hình thức và nội dung sinh hoạt chính trị, công việc chuẩn bị và quá trình diễn ra Đại hội MTTQ các cấp; phản ánh kết quả cụ thể của đại hội MTTQ từ cấp xã đến cấp huyện. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức sơ kết đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền về Đại hội MTTQ từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, rút kinh nghiệm để triển khai đợt sinh hoạt chính trị chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X. Từ quý III đến quý IV năm 2024: Cùng với thời gian kết thúc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh và triển khai Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, gồm: Tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các hoạt động, các công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X; tổng kết đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền về Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X: Tổ chức vào dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2024).

Thông qua đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức đầy đủ về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, trên cơ sở các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và trách nhiệm của hệ thống chính trị về xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Động viên các tầng lớp Nhân dân hăng hái thi đua, tham gia tích cực vào các cuộc vận động của Mặt trận và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở cơ sở để chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp.

PV

Thông báo khác