Quốc khánh 2-9 và Bản Tuyên ngôn Độc lập

Thứ tư, ngày 20-09-2023, 09:11| 249 lượt xem

Nguyễn Quốc Tấn

 

Dân tộc Việt Nam đã trải qua nhiều ách đô hộ của bọn phát xít và bè lũ thực dân. Suốt hàng ngàn năm phong kiến chịu sự đô hộ áp đặt bởi tư tưởng văn hóa phong kiến phương Bắc, cuộc sống của nhân dân trong đói nghèo tăm tối.

Hồ Chủ tịch đã nhìn thấu bản chất của chế độ phong kiến, đặc biệt là chế độ thực dân Pháp và phát xít Nhật đã làm cho nhân dân ta sống trong cảnh lầm than gần một thế kỷ bị bóc lột đến tận xương tủy và bị đối xử tàn nhẫn giữa tầng lớp thống  trị và người dân lao động.

Với một tinh thần khao khát tự do độc lập cho nhân dân, Người đã quyết đi tìm đường cứu nước. Sau bao năm bôn ba khắp nơi trên thế giới Người so sánh, chiêm nghiệm và khẳng định chỉ có độc lập mới đưa người dân thoát khỏi áp bức bóc lột, muốn độc lập phải có một đảng chân chính cầm quyền, đảng đó phải là đại biểu của nhân dân, dẫn dắt nhân dân đấu tranh để giành lại tự do và quyền con người cho dân tộc, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Tư tưởng lớn luôn nung nấu trong tư duy của Người trong suốt hành trình tìm đường cứu nước.

Với tư tưởng đó Bác đã nhận rõ cách mạng Tháng Mười trên đất nước Nga là cách mạng vô sản, là vầng dương tỏa sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin trong công cuộc giành lại độc lập tự do, dân chủ cho dân tộc Nga. Cách mạng Tháng Mười có sức lôi cuốn mãnh liệt tư tưởng của Người, cách mạng Tháng Mười là tiếng sấm thức tỉnh cho tất cả các dân tộc muốn đứng lên giành độc lập tự do dân chủ. Đó chính là khát vọng của Người, khát vọng muốn thay đổi cuộc sống, thay đổi non sông đất nước ta có một chế độ mới, chế độ do nhân dân hoàn toàn làm chủ.

Xuất phát từ tâm nguyện đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thảo ra Bản Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thể nhân dân Việt Nam và trên toàn thế giới, khẳng định nền độc lập của đất nước Việt Nam, một nhà nước mới của dân tộc Việt Nam, nhà nước công nông đầu tiên của Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa XHCN Việt Nam, nhà nước của nhân dân, nhân dân được toàn quyền làm chủ.

Trước khi thảo Bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945, Hồ Chủ tịch rất ngưỡng mộ sự giành độc lập của hai cường quốc trên thế giới đó là Hoa Kỳ năm 1776 và Pháp năm 1789. Bởi vậy Người đã chọn và chắt lọc những tinh hoa trong bản tuyên ngôn đó là: “Con người sinh ra có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Con người sinh ra phải được tự do, bình đẳng về quyền lợi, một tư tưởng lớn xuyên suốt quá trình tìm đường cứu nước của Người.

Cuộc cách mạng giành độc lập của Hoa Kỳ và cách mạng tư sản Pháp là một dấu mốc lớn đầu tiên của lịch sử loài người mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất trân trọng.

Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã tác động sâu sắc đến tư tưởng lớn của Người. Một nhà nước kiểu mới do công nông liên minh làm chủ, khác hẳn với thể chế của Hoa Kỳ và Pháp về chất.

Bản Tuyên ngôn Độc lập 2-9 của Hồ Chủ tịch là một văn kiện lịch sử, một văn bản pháp lý đanh thép, lập luận chặt chẽ, lý lẽ sắc bén, văn phạm hùng hồn đã khẳng định chủ quyền đất nước Việt Nam, quyền con người của dân tộc Việt với thế giới, mở ra trang sử mới cho dân tộc ta trên con đường xây dựng và phát triển.

Bản Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chủ tịch đã được các cường quốc trên thế giới đồng tình ủng hộ. Đây là mốc son chói lọi, một lá cờ đầu cho sự phát triển của lịch sử giải phóng con người của các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

Nền độc lập của dân tộc Việt Nam là hình mẫu đầu tiên trong đấu tranh giải phóng dân tộc của một thuộc địa nhỏ bé thoát khỏi sự áp bức bóc lột và thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ và mới mà cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chủ tịch.

Bản Tuyên ngôn đã thể hiện một tư tưởng lớn, vượt trội của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong vấn đề giải phóng dân tộc, tư tưởng có ý nghĩa sâu sắc mang tầm thời đại, tác động sâu rộng trên toàn thế giới về sự đấu tranh giải phóng loài người.

Bản Tuyên ngôn của Bác đã thể hiện quan điểm riêng biệt, vượt trội về quyền con người, quyền bình đẳng trên thực tế của đất nước ta từ khi giành độc lập đến nay được khẳng định trong Hiến pháp của nước CHXHCN Việt Nam, phù hợp với xu thế phát triển tất yếu của nhân loại.

Bản Tuyên ngôn Độc lập 2-9 là sức mạnh của dân tộc Việt Nam, của trí tuệ Việt Nam, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam mà Đảng ta và Hồ Chủ tịch là đại biểu.

Trong thời kỳ mới, cả nước đang sôi động cuộc cách mạng công nghệ mới trong trào lưu 4.0 trên toàn thế giới, dân tộc ta luôn đoàn kết một lòng theo Đảng, định hướng CNXH luôn là kim chỉ nam xuyên suốt quá trình lịch sử và phát triển. Thực hiện tốt nguyện vọng trong Di chúc của Người và cũng là thực hiện lời thề thiêng liêng trong Bản Tuyên ngôn: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy”!

Lời thề trước Vua Hùng trong kháng chiến, lời thề trong Bản Tuyên ngôn Độc lập của Người, dân tộc Việt Nam khắc sâu trong tâm trí, quyết tâm đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc  trên thế giới.

N.Q.T

Tin tức khác